รายงานการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตามหนังที่ พม 0603.7/ว 145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 สำนักงานเลขานุการกรม ได้ขอความร่วมมือให้รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรายไตรมาส
 
ในการนี้ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการดังกล่าว โดยในไตรมาสที่ 2 ขอให้รายงานภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 มายังกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อดำเนินการต่อไป
วันที่: 22 เม.ย. 2558
เอกสารแนบ: f1-t1493629090.pdf
 
 

เว็บลิงค์ หน่วยงานรัฐ

 

 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3327191332719133271913327191332719133271913327191 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th