Untitled 2  

ยุทธศาสตร์กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
[พ.ศ. 2560 – 2564]
วิสัยทัศน์
: องค์กรหลักด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายให้พึ่งตนเองและกลับคืนสู่สังคม 
ค่านิยม FIRST 
พันธกิจ :
พัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนามาตรการ กลไก และมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงต่อการดำรงชีวิต

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย

สร้างระบบคุ้มครองทางสังคม ของกลุ่มเป้าหมาย
เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายทางสังคมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาขีดความสามารถองค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
 
เป้าประสงค์
1.องค์กรต้นแบบด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (Social Lab)

2.กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถใน การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.กลุ่มเป้าหมายกลับสู่ชุมชน/สังคมได้
1.กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน


2.ประชาชนเข้าใจ รับรู้ และมีส่วนร่วมคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
1.สร้างหุ้นส่วนทางสังคมในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

2.ภาคีเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.เป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลทันสมัย (ระบบฐานข้อมูลทันสมัย การวิจัยตอบโจทย์สถานการณ์)
2.บุคลากรมีศักยภาพ (KUSA)


3.แผนงานและการติดตามมีประสิทธิภาพ
 
ตัวชี้วัด 1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่ต้นแบบด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย


2.ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่ดีขึ้น (วัดผ่านระบบ IRP)


3.ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่กลับสู่ชุมชน /สังคมได้ (มีที่พักอาศัย+มีงานทำและมีรายได้)
1.ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน


2.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย

3.ร้อยละของโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
1.จำนวนหุ้นส่วนทางสังคมที่ดำเนินการด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ (อปท./ชุมชน)

2.จำนวนแผนงาน/โครงการความร่วมมือด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายระหว่างหน่วยงานสังกัดพส. กับภาคีเครือข่าย
1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงาน


2.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร


3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ ปรับปรุงเครื่องมือ/องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย

4.ระดับความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานตามแผน
 
กลยุทธ์ 1.สร้างและยกระดับมาตรฐานการจัดสวัสดิการแก่หน่วยงาน (มาตรการ)

2.พัฒนาขีดความสามารถหน่วยงานให้เป็นต้นแบบด้านการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (มาตรการ/คุ้มครอง)

3.ฟื้นฟู/พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย (คุ้มครอง)

4.พัฒนาทักษะทางอาชีพและรายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย (คุ้มครอง)

5.พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับคนในสังคมและชุมชน (คุ้มครอง)
1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย (คุ้มครอง)

2.พัฒนาช่องทางเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน (คุ้มครอง)

3.เสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนเพื่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (ส่งเสริม)

4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (ส่งเสริม)

5.สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการ คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (ส่งเสริม)
1.สร้างหุ้นส่วนทางสังคมในการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (ส่งเสริม)

2.สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย (ส่งเสริม)

3.การบูรณาการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย(ส่งเสริม)
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและระบบการคุ้มครอง (มาตรการ)

2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (บริหาร)3.ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติแก่บุคลากรตามภารกิจ (บริหาร)


4.ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (มาตรการ)


5.พัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (มาตรการ)

6.ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (บริหาร)


 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.bsws.go.th  E-mail: webmaster@bsws.go.th Website: www.bsws.go.th  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th